Lodní centrum Ostrava

Košík

Váš košík je prázdný

Lodní centrum
 
Lodní centrum.cz - Váš bezpečný přístav

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

    Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti Lodní centrum.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

    Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen přímo od výrobce.

    Zákazník bez zbytečného odkladu informuje společnost Lodní centrum.cz, pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad.

    Kupující, který není spotřebitelem je povinen tento rozdíl nahlásit ihned, nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží. Blíže o převzetí dodaného zboží čtěte v obchodních podmínkách.

Záruční podmínky

    Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:

 • Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
    Spotřebitel je odpovědný za případné snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se ujistil o povaze, charakteristice a funkčnosti zboží.

    V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

    V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

    Kupujícímu, který není spotřebitelem, se prodávající zavazuje vyměnit nebo opravit (dle vlastního uvážení) kteroukoliv část, jež selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování v záruční době. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

Reklamaci nelze uznat v následujících případech:

 • Jde-li o běžné opotřebení zboží
 • Mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
 • Používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
 • Zboží bylo poškozeno živly
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • Na zboží bylo instalováno neoriginální a neschválené příslušenství

    Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.

    Dojde-li při přepravě zákazníkem k mechanickému poškození zboží prodávaného bez obalu, reklamace tohoto zboží bude vyřízena s ohledem na toto poškození při přepravě. Zákazníkovi je tedy doporučeno zboží zabezpečit při přepravě tak, aby nedošlo k jeho poškození.

    V době, která přesahuje standardní 24 měsíční záruční dobu (prodloužená záruční doba) stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamační podmínky

    V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko uvedené v záručním nebo dodacím listě. Není-li autorizované servisní středisko uvedeno, je místem uplatnění reklamace provozovna firmy Lodní centrum.cz. To platí také v případě, kdy je kupujícím spotřebitel a servisní středisko není v místě, které je v místě provozovny prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším.

Zákazník může uplatnit reklamaci doručením zboží doporučenou poštou na adresu:

 • Lodní centrum.cz
  REKLAMACE
 • Sedlnice 576, 742 56 Sedlnice

Nebo osobně tamtéž.

K reklamovanému zboží prosím přiložte:

 • Kopii faktury a záručního listu
 • Záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
 • Přesný popis závad a jejich projevů, byla-li reklamace zaslána poštou

    V případě reklamace nás můžete kontaktovat viz. kontakty.

    Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady firmy Lodní centrum.cz. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem, nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.

    Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

    O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

    Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení spotřebitel požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

    V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 PRAHA 2

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

Storno poplatky:

Storno služby, půjčovného a pod. musí zákazník provést písemně (dopis, e-mail, fax) a zástupce Lodního centra je povinen zákazníka také písemně upozornit o přijetí storna (dopis, e-mail, fax)

I. Storno více jak 30 dní před plánovaným plněním - bez poplatku

II. Storno 29 - 15 dnů před plánovaným plněním - poplatek ve výši 25%

III. Storno 15 - 7 dnů před plánovaným plněním - poplatek ve výši 50%

IV. Storno 6 - 1 den před plánovaným plněním - poplatek ve výši 80%  

V. V přípdě, že zákazním zboží v dododnutém termínu nevyzvedne, či uchazeč o kurzy a zkoušky v dohodnutý den nenastoupí je storno poplatek ve výši 100% z ceny či služby.

Dopravní podmínky

    Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, poškození krabice, atd.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je doporučeno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu na telefonu 776 868 983 a sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu.

    Skrytou vadu zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno oznámit dopravci bez zbytečného odkladu a vyžádat si sepsání zápisu o škodě.

    Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů doporučujeme kupujícímu s poškozenou zásilkou nemanipulovat a zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.

    Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu, nejpozději do tří dnů od převzetí zboží. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.