Rady a tipy

Zde naleznete různé informace, rady a tipy týkající se lodí a lodního příslušenství.

  • POZOR Důležité ! Výměna průkazů: Státní plavební správa informuje plaveckou veřejnost o prodloužení možnosti výměny průkazů způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla. Novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, která nabyla účinnosti dne 1. března 2023, stanoví v přechodných ustanoveních možnost i nadále požádat o výměnu průkazu způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla, a to nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti novely zákona, tedy do 29. února 2024.
  • Výměna se týká držitelů neplatných průkazů způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla, vydaných před 1. 1. 2015, kteří si je nevyměnili na základě přechodných ustanovení obsažených v zákoně č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Státní plavební správa opakovaně doporučuje zkontrolovat si datum vydání průkazu způsobilosti, a pokud je na průkazu uvedeno datum vydání před 1. 1. 2015, průkaz vyměnit na některé z poboček Státní plavební správy. K  výměně je třeba podat žádost o výměnu průkazu způsobilosti a přiložit průkaz, který má být vyměněn. Taková výměna je bezplatná. Pokud žadatel původní průkaz Státní plavební správě neodevzdá, zaplatí se žádostí správní poplatek 100,- Kč. Vzhledem k tomu, že jde o výměnu neplatného průkazu způsobilosti, je nutné přiložit k žádosti o výměnu lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (podle vyhlášky č. 11/2023 Sb., o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě), ne starší 3 měsíců, potvrzený praktickým lékařem. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách plavebního úřadu, v sekci Doklady osob. Žádost o výměnu nelze podat elektronickou cestou.
  • Držitele výše uvedených průkazů způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla, kteří doposud o jejich výměnu nepožádali, upozorňujeme na skutečnost, že jsou držiteli neplatných průkazů. O výměnu těchto průkazů je možné požádat do 29. 2. 2024, což je konečné datum výměny.

MERCURY

Výrobce závěsných motorů Mercury do toho opravdu šlápnul…. Vyvinul 12 válcový závěsný motor objemu 7,6 l a výkonu 600 hp !